AB “VILNIAUS SIGMA” PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Atgal
AB “VILNIAUS SIGMA” PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS 
 
I.                   BENDROJI DALIS
 
1.1.              Šios AB „VILNIAUS SIGMA“ (toliau – Bendrovė) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės nuosavybės ir (arba) bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomais objektais (toliau – Objektai) besinaudojančių asmenų (pastatų savininkų, nuomininkų, subnuomininkų, rangovų, paslaugų tiekėjų ir bet kokių kitų juridinių ar fizinių asmenų) (toliau – Naudotojai) teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius kartu naudojantis Objektais bei nustato naudojimosi šiais Objektais tvarką ir sąlygas.
 
1.2.              Taisyklės parengtos ir taikomos atsižvelgiant į;
1.2.1.                       Valstybinės žemės nuomos sutartis, žemės sklypo planus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius žemės sklypo, esančio P. Lukšio g. 2, Vilniuje, unikalus Nr. 0101-0023-0020 (toliau – Teritorija) ar jo dalių nuomą ir naudojimo tvarką;
1.2.2.                       Statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka, naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtintą 2016 m. gruodžio 30 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
1.2.3.                       Vilniaus m. tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
1.2.4.                       Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles (toliau – BGS taisyklės), patvirtintas 2005 m. vasario 18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir  gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 64 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
1.2.5.                       2014 m. balandžio 25 d. Bendrovės teritorijos generalinį planą;
1.2.6.                       Bendrovės sudarytas sutartis: Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo, Šilumos pirkimo-pardavimo, Elektros energijos persiuntimo paslaugų, Elektros energijos pirkimo-pardavimo, Sutartis dėl naudojimosi paviršinio nuotėkio vandens (lietaus) kanalizacijos tinklais ir kt.
 
1.3.              Bendrovė pasilieka teisę bet kada vienašališkai pakeisti Taisykles (pvz., dėl teisės aktų ar bet kokių kitų aplinkybių, kurios gali turėti įtakos Objektų naudojimui), naują Taisyklių redakciją Naudotojams išsiunčiant jų nurodytu el. pašto adresu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo Taisyklėse nurodytos dienos.
 
II.                 NAUDOJIMASIS OBJEKTAIS
 
2.1.              Objektais naudojamasi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei teisės aktais, reglamentuojančiais ekologijos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, statybos, reklamos, kelių eismo ir kt. reikalavimus.
 
2.2.              Tuo atveju, jei naudojimuisi Objektais Naudotojams yra būtinos Bendrovės valdomais lokaliaisiais inžineriniais tinklais tiekiamos paslaugos, Objektuose esančių patalpų naudotojai privalo su Bendrove sudaryti sutartis dėl šių paslaugų (energetinių išteklių tiekimo, techninių, eksploatavimo, komunalinių, teritorijos priežiūros, pastatų priežiūros, tvarkos palaikymo teritorijoje ir kt.) teikimo ar subteikimo.
 
2.3.              Magistralinių šiluminio ūkio, vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir ryšio tinklų eksploataciją ir remontą vykdo Bendrovės filialas „NEGA“ (toliau – Energetinė tarnyba) ar kiti Bendrovės nurodyti asmenys.
 
2.4.              Teritorijoje esančių kelių, šaligatvių, aikštelių tvarkymą, remontą, ženklinimą ir valymą, želdinių priežiūrą, ekologijos reikalavimų teritorijoje laikymosi kontrolę centralizuotai vykdo Bendrovės Priežiūros skyrius (toliau – Priežiūros skyrius).
 
2.5.              Naudotojai yra informuojami, kad šių Taisyklių laikymąsi ir Teritorijos tvarkos priežiūrą vykdo ir kontroliuoja Bendrovė bei jos pasitelkta saugos bendrovė (toliau – Apsauga).
 
2.6.              Naudotojai privalo užtikrinti, kad jų darbuotojai, klientai, tiekėjai ar kiti asmenys, Objektais besinaudojantys Naudotojų pavedimu, tinkamai laikytųsi šių Taisyklių reikalavimų.
 
2.7.              Naudotojai yra atsakingi už Objektams padarytą žalą ir privalo atlyginti dėl jų, jų darbuotojų ar rangovų kaltės padarytus nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka.
 
2.8.              Naudotojai už padarytą žalą užteršiant orą, vandenį, dirvožemį ir teisės aktų, reglamentuojančių ekologijos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, statybos, reklamos, kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimus atsakingi prieš kontroliuojančias institucijas pagal veikiančius įstatymus.
 
2.9.              Patalpų savininkai už Objektų priežiūrą Bendrovei atsiskaito priklausomai nuo Teritorijoje esančių patalpų bendro ploto, pagal su Bendrove sudarytas sutartis.
 
2.10.           Naudotojai privalo laikytis toliau nurodytų vidaus tvarkos, ekologinių, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, energetinių išteklių ir pastatų priežiūros reikalavimų:
 
a) Vidaus tvarkos reikalavimai
 
2.11.           Įėjimas ir įvažiavimas į Teritoriją laisvas visą parą.
 
2.12.           Rezervuotose (mokamose) Bendrovės automobilių parkavimo aikštelėse, esančiose Teritorijoje, automobilius leidžiama statyti tik Naudotojams, su Bendrove sudariusiems sutartis dėl automobilių parkavimo ir/ar turintiems nustatytos formos leidimus (leidimus išduodančio asmens kontaktai- žiūrėti informaciniai kontaktai).
 
2.13.           Dėl Teritorijoje esančių pastatų, patalpų bei materialinio turto apsaugos ir (ar) dėl priešgaisrinės signalizacijos įrengimo, remonto bei priežiūros Naudotojai sudaro atskiras sutartis (Teritorijoje veikiančios Apsaugos, t. y., rekomenduojamos saugos bendrovės kontaktai- žiūrėti informaciniai kontaktai).
 
2.14.           Teritorijoje būtina laikytis kelių eismo taisyklių, kelio ženklų ir ženklinimo linijų reikalavimų.
 
2.15.           Ant Objektų draudžiama rašinėti, braižyti ar kitaip juos gadinti.
 
2.16.           Siekiant palaikyti vidaus tvarką teritorijoje darbo dienomis vykdomų renginių metu, kai numatomas daugiau nei 10 transporto priemonių parkavimas, renginių organizatoriai privalo iš anksto pranešti Apsaugai apie renginių laiką, dalyvių ir automobilių skaičių.
2.17.           Draudžiama statyti transporto priemones važiuojamoje dalyje ne stovėjimui skirtose vietose.
 
b) Ekologiniai reikalavimai
 
2.18.           Neturint Bendrovės išankstinio rašytinio leidimo, Objektuose draudžiama sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas. Objektuose draudžiama sandėliuoti ar užkasti statybinį laužą ir šiukšles ar teršti atliekomis aplinkines teritorijas. Statybinės atliekos Naudotojų transportu ir lėšomis turi būti iš Objektų išvežamos tą pačią dieną.
 
2.19.           Objektuose draudžiama teršti aplinką atliekomis, gruntu ar kitais nešvarumais. Buitinės atliekos ir sąšlavos turi būti pilamos į specialius konteinerius, laikantis sanitarijos-higienos reikalavimų. Į Objektuose esančius konteinerius leidžiama pilti tik sausas komunalines atliekas iki konteinerio viršutinės briaunos. Į konteinerius draudžiama pilti pavojingas atliekas, skystas atliekas, krauti medieną, statybines atliekas ar baldus. Konteineriai su komunalinėmis atliekomis turi būti sandariai uždaryti dangčiais. Konteineriuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose vietose griežtai draudžiama deginti bet kokias atliekas. Visos atliekos išvežamos tik į tam skirtus sąvartynus. Stiklo, plastmasės, popieriaus ir kartono atliekas privaloma dėti į specialiai tam skirtus konteinerius (į kuriuos draudžiama mesti buitines atliekas).
 
2.20.           Draudžiama laužyti ir kirsti medžius, krūmus, neturint tam reikiamo leidimo.
 
2.21.           Draudžiama važinėti žaliuosiuose plotuose, statyti automobilius vejoje, mindžioti gėlynus, ardyti veją.
 
2.22.           Draudžiama plauti automobilius, pilti tepalus, palikti senas padangas, filtrus ar kitokias atliekas. Draudžiama pilti į kanalizacijos sistemas medžiagas teršiančias vandenį.
 
2.23.           Draudžiama vykdyti gamybinę veiklą, teršiančią atmosferą, vandenį, dirvožemį kenksmingomis medžiagomis, neturint šiai veiklai atitinkamo leidimo.
 
2.24.          Draudžiama deginti šiukšles, sausą žolę, medžių lapus ar kitas atliekas.
 
c) Darbų saugos reikalavimai
 
2.25.          Objektuose draudžiama vykdyti pakrovimo, iškrovimo darbus su netvarkingais ar nesaugiais įrenginiais.
 
2.26.           Objektuose draudžiama kasinėti, vykdyti statybos darbus, prisijungti prie inžinerinių tinklų nesuderinus su Bendrove.
 
2.27.           Tuo atveju, jei Objektuose naudojamiems įrenginiams yra reikalingas leidimas, sertifikatas ar kitas tinkamumą naudoti patvirtinantis dokumentas, Naudotojas, eksploatuojantis tokio pobūdžio įrenginius Objektuose, privalo turėti šiuos dokumentus. Be to, šiame punkte nurodytus įrenginius eksploatuojantys asmenys turi užtikrinti, kad įrenginiai būtų eksploatuojami bei prižiūrimi vadovaujantis priežiūros norminiais aktais ir įrenginių techniniais dokumentais.
 
2.28.           Už saugų ir patikimą įrenginių eksploatavimą Objektuose atsako jų savininkai ir (arba) faktiniai jų naudotojai.
 
2.29.           Asmenys, Objektuose gaminantys, naudojantys, transportuojantys ar laikantys žmonių sveikatai kenksmingas, pavojingas (lengvai užsidegančias, sprogias) medžiagas, privalo užtikrinti asmenų (darbuotojų ir kt.) ir aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi.
 
2.30.           Už saugų darbą, norminių aktų vykdymą saugos darbe klausimais atsako Naudotojai (t. y., Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės).
 
d) Gaisrinės saugos reikalavimai
 
2.31.           Visi Objektuose veikiantys (esantys) asmenys privalo laikytis BGS taisyklių, vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, taip pat kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų.
 
2.32.           Draudžiama užstatyti privažiavimo ir priėjimo kelius prie pastatų, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių. Priešgaisriniuose tarpuose tarp pastatų draudžiama laikyti medžiagas, įrenginius, tarą ir statyti transporto priemones.
 
2.33.           Apie kelių remontą arba kitas priežastis, trukdančias privažiuoti gaisrinėms mašinoms, naudotojai privalo pranešti Apsaugai ir pastatyti ženklus, nurodančius apylankos kryptį.
 
2.34.           Objektuose draudžiama kurti laužus, naudoti kepsnines, pirotechniką, deginti medžiagas ir atliekas.
 
2.35.           Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose vietose draudžiama rūkyti bei naudoti atvirą ugnį. Prieigose prie šių vietų turi būti atitinkami įspėjamieji ženklai arba užrašai.
 
2.36.           Į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius draudžiama pilti sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingus produktus.
 
2.37.           Pastatų bendro naudojimo patalpose draudžiama laikyti medžiagas, įrenginius, tarą ir, be atskiro suderinimo su Bendrove, reklaminius stendus, skydus, ekspozicijas ir pan.
 
2.38.           Naudotojai, pastebėję gaisrą, privalo:
 
2.38.1.                    Nedelsdami pranešti apie gaisrą bendruoju pagalbos telefonu 112 ir Apsaugai (visą parą budinčiu telefonu: 8-600-22400);
2.38.2.                    Jei yra pavojus žmonėms, evakuoti juos pagal evakuacinius planus;
2.38.3.                    Gesinti gaisrą visomis įmanomomis priemonėmis;
2.38.4.                    Imtis priemonių materialiniam turtui apsaugoti.
 
e) Energetinių išteklių naudojimas Objektuose
 
2.39.           Asmenys, ketinantys Teritorijoje pradėti veiklą ar keisti jos pobūdį ( patalpų naudojimo paskirtį , padidinti energetinių resursų poreikį , galią ar pan.), nepriklausomai nuo teisinių nuosavybės, nuomos ar panaudos formų, pristato Bendrovei paraišką, nurodydami veiklos pobūdį, energetinių resursų (elektros energijos, šilumos energijos, geriamo vandens, ir kt.) poreikį ir galingumus, patalpų ir teritorijos pertvarkymo pageidavimus.
 
2.40.           Tuo atveju, jei aukščiau nurodytos paraiškos įgyvendinimui reikalingas papildomos energetinių resursų galios užsakymas, patalpų, energetinių komunikacijų ir/ar teritorijos pertvarkymas, Bendrovė pareiškėjui išduoda technines sąlygas, kurių pagrindu turi būti paruoštas patalpų, inžinerinių tinklų ir/ar teritorijos pertvarkymo projektas. Projektas turi būti paruoštas organizacijos ar asmenų, turinčių projektavimo darbams atitinkamą leidimą, suderintas su Bendrovės Statybos bei Energetikos tarnybomis ir vizuotas Bendrovės Technikos direktoriaus.
 
2.41.           Nukrypimai nuo išduotų techninių sąlygų turi būti raštu suderinti projektavimo stadijoje.
 
2.42.           Apie elektros ar santechnikos įrenginių įrengimo ar pertvarkymo darbų pradžią informuojama Energetinė tarnyba. Tuo atveju, jei šiame punkte nurodytus darbus atlieka ne Energetinė tarnyba, darbus užsakantys asmenys privalo užtikrinti, kad juos vykdytų asmenys, turintys savo veiklai reikalaujamus leidimus ar licencijas.
 
2.43.           Žemės kasimo darbai visoje Teritorijoje yra griežtai draudžiami neturint raštiško Bendrovės leidimo.
 
2.44.           Elektros ar santechnikos įrenginių įrengimo ar pertvarkymo darbų paruošimui visus reikiamus Bendrovės valdomų inžinerinių tinklų atjungimo, perjungimo ir įjungimo darbus vykdo tik Energetinė tarnyba.
 
2.45.           Bet kokie darbai Objektuose turi būti vykdomi nepažeidžiant Bendrovės ir kitų Naudotojų interesų. Jeigu tam tikslui būtina tiesti papildomus ir/ar laikinus tinklus, tų darbų vertę apmoka darbus užsakantis asmuo.
 
2.46.           Po patalpų, inžinerinių tinklų ir/ar teritorijos paruošimo pabaigos ir išduotų prisijungimo prie bendrų Bendrovės valdomų lokaliųjų inžinerinių tinklų sąlygų išpildymo, komunalines paslaugas iš Bendrovės įsigyjantis asmuo (toliau – Paslaugų gavėjas) privalo su Bendrove pasirašyti Energetinių išteklių tiekimo, techninių, komunalinių ir eksploatavimo paslaugų tiekimo sutartį (toliau – Komunalinių paslaugų sutartis). Neišpildžius ar nepilnai išpildžius išduotas technines sąlygas, patalpas naudojant ne pagal paskirtį, nesilaikant Taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų Komunalinių paslaugų sutartis nėra pasirašoma arba Bendrovės iniciatyva vienašališkai nutraukiama  ir paslaugos nėra teikiamos.
2.47.           Paslaugas sudaro: elektros energijos, šilumos energijos ir geriamojo vandens subtiekimas, fekalinių ir lietaus vandenų kanalizavimas, lokaliųjų magistralinių elektros, šilumos, geriamojo vandens bei kanalizacijos tinklų aptarnavimas, teritorijos priežiūra, tvarkos priežiūra, pastatų techninės eksploatacijos priežiūra, krovininio arba keleivinio lifto paslaugos.
 
2.48.           Bendrovės darbuotojai turi teisę nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jai priklausančių ar jų eksploatuojamų inžinerinių tinklų, esančių Naudotojo valdomose patalpose ar teritorijoje, atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus inžinerinius tinklus. Bendrovei planuojant atlikti šiame punkte nurodytus darbus, Paslaugų gavėjo patalpose arba teritorijoje, Bendrovė privalo raštu informuoti Paslaugų gavėją apie planuojamų darbų projektą ir atlikimo terminus. Paslaugų gavėjas neturi teisės trukdyti Bendrovės darbuotojams ar kitiems Bendrovės nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti šiame punkte nurodytus darbus pagal tarpusavio suderintą projektą ir terminus.
 
2.49.           Avariniams darbams projektinė dokumentacija nesudaroma. Darbai vykdomi nedelsiant.
 
2.50.           Naudotojams ir (ar) bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims draudžiama savavališkai nuimti arba perkelti laikinus aptvėrimus ir (ar) saugumo ženklus, pastatytų darbų vykdymo vietose patalpose ir teritorijoje.
 
2.51.           Tuo atveju, jeigu Paslaugų gavėjo inicijuotam Bendrovės valdomų lokaliųjų inžinerinių tinklų pertvarkymui būtina ne Bendrovei priklausančių tinklų (pvz., skirstomųjų elektros tinklų ar pan.) rekonstrukcija, Paslaugų gavėjas privalo gauti šiuos tinklus valdančio asmens (pvz., AB „Energijos skirstymo operatorius“) technines sąlygas ir suderinti su šiuo asmeniu rekonstrukcijos projektą. Tokiu atveju darbai vykdomi Paslaugų gavėjo sąskaita, nepažeidžiant tiekėjo ir kitų asmenų interesų.
 
f)                   Krovininių liftų, esančių gamybiniuose pastatuose, naudojimo sąlygos
 
2.52.           Paslaugų gavėjo krovinių transportavimą liftu vykdo Bendrovės liftininkas.
 
2.53.           Liftas veikia darbo dienomis nuo 7:15 iki 16:00 val.
 
2.54.           Paslaugų gavėjas, turėdamas poreikį naudotis liftu ir kitu laiku, privalo kreiptis į Bendrovę ir liftą užsakyti iš anksto (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną,  kontaktai- žiūrėti informaciniai kontaktai).
2.55.           Už naudojimąsi liftu, Paslaugų gavėjas su Bendrove atsiskaito Komunalinių paslaugų sutartyje nurodytomis kainomis, o nesudarę sutarčių (vienkartiniai naudotojai) sutartinėmis kainomis.
 
2.56.           Paslaugų gavėjui leidžiama pačiam transportuoti savo krovinius darbo ir nedarbo laiku (mokant aukščiau nurodytą mokestį), jeigu Paslaugų gavėjas turės įsakymu paskirtą tinkamai apmokytą (turintį atitinkamą pažymėjimą) liftininką, kuris bus atsakingas už krovinių transportavimo taisyklių vykdymą ir lifto išsaugojimą. Paskyrimo įsakymo kopiją Paslaugų gavėjas privalo pristatyti Bendrovei. Paslaugų gavėjas, turintis leidimą savarankiškai naudotis liftu, neturi teisės be Bendrovės išankstinio sutikimo leisti naudotis liftu kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
 
g) Pastatų priežiūra
 
2.57.          Teritorijoje esančių pastatų, priklausančių ne tik Bendrovei, bet ir kitiems asmenims, techninės eksploatacijos priežiūra (toliau – Pastatų priežiūra) vykdoma 2 lygiais: centralizuotai ir Patalpų naudotojų.
 
2.58.           Centralizuotą pastatų techninės eksploatacijos priežiūrą bendrojo naudojimo objektų savininkų pavedimu vykdo Bendrovės Priežiūros skyrius, paskirtas atsakingu už pastatų techninę eksploatacijos priežiūrą. Naudotojams ir Bendrovei sudarius sutartį, Bendrovės specialistai apžiūri pastatus ir jų konstrukcijas, įvertina jų būklę, planuoja pastatų remontą, ruošia pasiūlymus ir sprendimus pastatų rekonstrukcijai ar statybai, teikia išeities duomenis projektinėms organizacijoms, derina rekonstrukcijų ar kapitalinio remonto bei pastatų apdailos ar reklamos sprendimus ir projektus, archyvuoja pastatų projektinę dokumentaciją. Apie nustatytus defektus informuoja patalpų naudotojus ir kartu su jais organizuoja defektų pašalinimą.
 
2.59.           Patalpų naudotojų pastatų techninės eksploatacijos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo tose patalpose įsikūrusių organizacijų vadovai ar jų paskirti asmenys, kurie privalo kartu su Bendrovės Priežiūros skyriumi ar/ir  darbuotoju , paskirtu atsakingu už pastatų techninę eksploatacijos priežiūrą, dalyvauti vykdant pastatų ir jų konstrukcijų eksploatavimo priežiūrą, t. y. vykdyti nuolatinius pastato konstrukcijų stebėjimus, nedelsiant informuoti Bendrovės Priežiūros skyrių ar/ir  darbuotoją, paskirtą atsakingu už pastatų techninę ekspl oatacijos priežiūrą, apie pastebėtus konstrukcijų pažeidimus, užtikrinti, kad apkrovų ar kitokių poveikių statybinėms konstrukcijoms parametrai atitiktų projektus ir normas, sudaryti sąlygas laboratorijų, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių, valstybinės priežiūros ir Bendrovės Priežiūros skyriaus darbuotojams apžiūrėti pastatų konstrukcijas, esančias jų patalpose, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto bei pastatų apdailos, išorinės  reklamos, iškabų, nuorodų  sprendimus derinti su Bendrovės Priežiūros skyriumi.
2.60.           Rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto metu patalpų savininkai privalo užtikrinti, kad nebūtų viršytas leistinas triukšmo lygis gretimose patalpose, taip pat, kad nebūtų teršiamos kitų naudotojų patalpos, t. y. remontuojamos patalpos turi būti hermetiškai atitvertos nuo kitų savininkų patalpų.      
 
Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2022-12-01 ir  keičia 2020-03-25 AB “Vilniaus sigma“ valdybos patvirtintas AB „VILNIAUS SIGMA“ paslaugų teikimo taisykles
 
Informaciniai kontaktai: www.sigma.lt/kontaktai